ചിക്കൻ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്‌തു നോക്കൂ 😋😋 ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചവർ പറയും പൊളി 😋👌 ടേസ്റ്റ് ആന്ന് 👌👌

Updated: Friday, October 30, 2020, 12:58 [IST]

ചിക്കൻ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചവർ പറയും പൊളി 😋👌 ടേസ്റ്റ് ആന്ന് 👌👌 ചിക്കൻ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്‌തു നോക്കൂ 😋😋 സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ട്ടോ 👌👌

ചിക്കൻ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചവർ പറയും പൊളി 😋👌 ടേസ്റ്റ് ആന്ന് 👌👌 റെസിപ്പീയുടെ ചേരുവകളും പാചക രീതിയും എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.

 •     Chicken – 500 gm
 •     coriander seeds – 2 tbsp
 •     pepper corn – 2 tbsp
 •     pepper powder – 1.1/2 tsp
 •     kashmiri red chilli – 7 to 8 nos
 •     fennel seed – 1 tsp
 •     cumin seeds – 1 tsp
 •     lemon juice – 1 tsp + 1 tsp

 •     onion _ 3 medium
 •     ginger garlic paste – 1.1/2 tbsp
 •     coriander leaves
 •     methi leaves
 •     curry leaves
 •     salt
 •     oil