വെറും ഒരു സെക്കൻഡ് മതി റെഡിമേഡ് പഫ്‌സ്, സമോസ സ്പ്രിങ് റോൾ റെഡി 😳👌

Updated: Tuesday, October 20, 2020, 20:45 [IST]

ഈ സൂത്രം അറിയാതെ പോകല്ലേ.. വെറും ഒരു സെക്കൻഡ് മതി റെഡിമേഡ് പഫ്‌സ്, സമോസ സ്പ്രിങ് റോൾ റെഡി 😳👌

PASTRY ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സമോസ, സ്പ്രിംഗ് റോളുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.

 • Maida - 1 glass
 • Corn flour - 1 tbsp
 • Salt - to taste
 • water - 1 1/4 glass
 • Oil - 2 tbsp, to grease on top of each sheet
 1. Mustard seeds
 2. Cumin seeds
 3. Onion
 4. Ginger
 5. Green chilly
 6. Boiled potato
 7. Garam masala
 8. Salt
 9. Oil

അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് റോളിനും സമോസയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള മസാലയും എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതും വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. ഇനി വെറും ഒരു സെക്കൻഡ് മതി റെഡിമേഡ് പഫ്‌സ്, സമോസ സ്പ്രിങ് റോൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ.